نامه ی زندانیان اهل سنت کرد در زندان رجایی شهر به ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ

1 04 2014

Download (3)زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد در زندان رجایی شهر طی نامه رو به نهادهای حقوق بشری و مجامع بین بین المللی نوشته شده ، می گویند که ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﺱ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺟﺎﻧﺒﺪﺍﺭﺍﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﺱ ﯾﮏ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺩﺳﺘﺎﻥ آن نیز هم هیچ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺎﻥ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻠﺘﻤﺎﻥ ﺍﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ادامهٔ مطلب »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: